اعضای کارگروه هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم ، تحقیقات و فناوری دانشگاه جامع علمی-کاربردی 

jafari

 دکتر حسین جعفری ثانی

دبیر هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم ، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی (رئیس کارگروه )

صفحه خانگی:http://www.um.ac.ir/~hsuny/

 

 people.png

دکتر مرتضی تشکری قوژدری

یک نفر از اعضای هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم ، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی به انتخاب هیأت استانی

 torabi zade

 دکتر محمد امین ترابی زاده

نماینده زیر نظام مربوط

hadad sabzevar

دکتر محسن حداد سبزوار

یک نفر متخصص و با تجربه در حوزه نظارت و ارزیابی کیفیت در آموزش عالی

ali jahan

دکتر علی جهان

یک نفر از افزاد متخصص و باتجربه در حوزه زیر نظام مربوط  (دبیر کارگروه )