اعضای کارگروه هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم ، تحقیقات و فناوری واحدها ومراکز دانشگاه پیام نور

 

jafari

دکتر حسین جعفری ثانی

دبیر هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم ، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی (رئیس کارگروه )

صفحه خانگی:http://www.um.ac.ir/~hsuny/

 khodabakhsh

 دکتر هادی خدابخشیان

یک نفر از اعضای هیأت ، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم ، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی به انتخاب هیأت استانی

 heidari

 دکتر عقیله حیدری

نماینده زیر نظام مربوط

gholizade

دکتر مصطفی قلی زاده

یک نفر از افراد متخصص و با تجربه در حوزه نظارت و ارزیابی کیفیت در آموزش عالی

 

jafariyan

 

 سید محمد جعفر جعفریان راد

یک نفر از افراد متخصص و با تجربه در حوزه زیر نظام مربوط(دبیرکارگروه)