اعضای کارگروه هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری واحدها ومراکز دانشگاه پیام نور

jafari new

دکتر حسین جعفری ثانی

دبیر هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی (رئیس کارگروه)

صفحه خانگی:http://www.um.ac.ir/~hsuny/

 khodabakhsh

دکتر هادی خدابخشیان

یک نفر از اعضای هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی به انتخاب هیأت استانی

 heidari

دکتر عقیله حیدری

نماینده زیر نظام مربوط

gholizade

دکتر مصطفی قلی زاده

یک نفر از افراد متخصص و با تجربه در حوزه نظارت و ارزیابی کیفیت در آموزش عالی


 

JAFARIYAN

سید محمد جعفر جعفریان راد

یک نفر از افراد متخصص و با تجربه در حوزه زیر نظام مربوط (دبیرکارگروه)