اطلاعات مراکز و واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی
ردیفنام مرکزشهرآدرستلفنآدرس سایت/ایمیل
1
مرکز تایباد تایباد کیلومتر 2 جاده مشهد 4533540 www.taybad.ac.ir
 2 واحد درگز درگز جنب پلیس راه درگز به قوچان 46238028 http://d-iau.ac.ir
3 واحد نیشابور نیشابور خیابان پژوهش 42621901 www.iau-neyshabur.ac.ir
4 واحد قوچان قوچان کیلومتر 4 جاده قوچان- مشهد 47011001  www.iauq.ac.ir
5 واحد تربت حیدریه تربت حیدریه شهرک ولی عصر( عج)- پلاک 140 52294958  www.iautorbat.com
6 مرکز خواف خواف      www.iaukhaf.ac.ir
7 واحد گناباد گناباد میدان بسیج- بلوار دانشگاه   57255000 www.iau-gonabad.ac.ir
8 مرکز تربت جام تربت جام کیلومتر 10جاده مشهد 52510221 iautj.ac.ir/index.php/fa
9 مرکز جوین جوین بلوار عطاملک جوینی- میدان حر 44220010 iau-jovein.ac.ir
10 مرکز سرخس سرخس خیابان امام خمینی- جنب پارک کوثر 5229004 iausarakhs.ac.ir
11 واحد کاشمر کاشمر بلوار سیدمرتضی 55250501 www.iaukashmar.ac.ir
12 مرکز فریمان فریمان شهرستان فریمان- کیلومتر4جاده سد فریمان 34631012 http://fiau.ac.ir
13 مرکز بجستان بجستان   56526954 www.iaubajestan.ir
14 واحد مشهد مشهد قاسم آباد (شهرك غرب) -بلوار امامیه - تقاطع استاد یوسفی 36620154 mshdiau.ac.ir
15 واحد سبزوار سبزوار میدان دکتر علی شریعتی- انتهای بلوار دکتر سیادتی 41442000 www.iaus.ac.ir
16 واحد بردسکن بردسکن کیلومتر 2 جاده کاشمر-بردسکن 55426203 www.iaubc.ac.ir