* لطفا عکس های خود را با کیفیت مناسب وترجیحا بااین مشخصات ارسال کنید : width=1500px / height=400px


* متن خبر در قالب فایل word و ترجیحا با عکس ارسال شود

زیرنظام

ورودی نامعتبر
نام دانشگاه یا مؤسسه (*)

ورودی نامعتبر
موضوع عکس یا خبر (*)

ورودی نامعتبر

* برای ارسال هم زمان چند فایل آن‌های به صورت zip ارسال کنید

ارسال فایل

ورودی نامعتبر
لطفا کد زیر را وارد کنید
لطفا کد زیر را وارد کنید

Invalid Input