اعضای کارگروه هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری واحدها و مراکز دانشگاه آزاد اسلامی

dr gholizadeh

دکتر مصطفی قلی زاده

دبیر هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی (رییس کارگروه)

صفحه خانگی:http://prof.um.ac.ir/m_gholizadeh/
 ramezani all

دکتر محمد رضا رمضانی آل

نماینده هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی در کارگروه

bahrepour

دکتر داود بهره پور

نماینده واحدها و مراکز دانشگاه آزاد اسلامی

noghabi

دکتر هادی جباری نوقابی

عضو متخصص و با تجربه در حوزه نظارت و ارزیابی کیفیت در آموزش عالی

صفحه خانگی: http://jabbarinh.profcms.um.ac.ir/


 

rotbebandi

1543317620-n1

1544

1543317657-n3