اعضای کارگروه هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری واحدها ومراکز دانشگاه پیام نور

dr gholizadeh

دکتر مصطفی قلی زاده

دبیر هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی (رییس کارگروه)

صفحه خانگی:http://prof.um.ac.ir/m_gholizadeh/

 mosavinia

دکتر عبدالمجید موسوی نیا

نماینده هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی در کارگروه

 dr nosrati pic

دکتر مریم نصرتی

نماینده واحدها و مراکز دانشگاه پیام نور

mahram

دکتر بهروز مهرام

عضو متخصص و با تجربه در حوزه نظارت و ارزیابی کیفیت در آموزش عالی

صفحه خانگی: http://bmahram.profcms.um.ac.ir/


 

rotbebandi

1543317620-n1

1544

1543317657-n3