دستورالعمل‌های مربوط به سامانه آموزش عالی 

ردیفعنوان آیین‌نامهشمارهتاریخمرجع مصوبدریافت
       
1  شیوه نامه اجرایی در خصوص تکمیل و بروزرسانی اطلاعات سامانه آموزش عالی (HES)  219998 1397/09/07  مرکز نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری downloads-icon--7
2
لزوم اجرای برنامه های درسی مصوب شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی بارگذاری شده در سامانه آموزش عالی (HES) توسط دانشگاه‌ ها و مؤسسات آموزش عالی
 2/310119 1398/11/14
 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
downloads-icon--7
3 تأیید نهایی اطلاعات اعضای هیأت علمی مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی توسط هیأت نظارت استانی 193751  1399/09/12 مرکز نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری downloads-icon--7
4 پیاده سازی و استقرار فرایند درخواست سهمیه شماره مستخدم هیأت علمی  23/48001 1400/03/09 مرکز نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری downloads-icon--7
5
پیاده سازی و استقرار فرایند درخواست سهمیه شماره مستخدم هیأت علمی 23/48001 1400/03/09 مرکز نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری downloads-icon--7
6
روزآمد کردن اطلاعات سمانه آموزش عالی (ساعا) 23/91848 1399/05/22 مرکز نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری downloads-icon--7
7
تکمیل و به روزرسانی فیلدهای اطلاعاتی مندرج در فرم اشخاص در سامانه آموزش عالی 2/22/139676 1399/07/08 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
downloads-icon--7
8
موارد نیازمند توجه در بررسی و تأیید اطلاعات دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی
177139
1399/08/28
مرکز نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری downloads-icon--7
9
الگوی تخصیص ظرفیت پذیرش دانشجو در مؤسسات آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی
23/227662 1399/10/19 مرکز نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری downloads-icon--7
10
موارد نیازمند توجه در بررسی و تأیید متقاضیان در حال جذب و مدرسان حق التدریس
204356
1400/08/23
مرکز نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری downloads-icon--7
11
فهرست برنامه های درسی به روز ثبت شده در سامانه آموزش عالی و لزوم استفاده دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی از آنها
2/21/142606
 1401/06/05  دفتر برنامه ریزی آموزش عالی
downloads-icon--7 
12
ضرورت تعیین تکلیف و قطعی شدن مجوز رشته های یکبار پذیرش از سال 1396 از طریق تکمیل و بروزرسانی اطلاعات اعضای هیأت علمی در سامانه (HES) 153693 1401/06/13 مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی downloads-icon--7
13
آیین نامه طرح تعاون بین دانشگاه ها و مؤسسه های آموزش عالی
196520/ و
1399/09/17
شورای گسترش برنامه ریزی آموزش عالی
downloads-icon--7
14 شیوه نامه ارسال درخواست اجرای دوره تحصیلی با استفاده از طرح تعاون یا عضو هیأت علمی وابسته در سامانه آموزش عالی
    downloads-icon--7
15 ضوابط و مقررات "طرح تعاون بین دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی" در چارچوب راهبرد توانمندی مؤسسه های آموزش عالی کشور
1399/08/11 downloads-icon--7
 16 ضوابط و مقررات "طرح استفاده از اعضای هیأت علمی وابسته در چارچوب راهبرد توانمندی مؤسسات آموزش عالی کشور
1399/08/11 downloads-icon--7
17 لزوم درج اطلاعات رشته گرایش ها در سامانه آموزش عالی
 2/343542 1401/11/18  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری downloads-icon--7 
18 درخصوص سقف بكارگيری اعضای هيأت علمی بازنشسته 2/23/378957 1401/12/16 مرکز نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری downloads-icon--7

rotbebandi

1543317620-n1

1544

1543317657-n3