فعالیت‌های غیر مجاز در حوزه آموزش عالی

ردیف نام مؤسسه متن خبر
1
مؤسسه مشاهیر دانش به استناد نامه شماره 2/266018 مورخ 1400/10/15 مؤسسه "مشاهیر دانش" فاقد مجوز فعالیت از سوی شورای گسترش آموزش عالی بوده و هرگونه فعالیت در سطح آموزش عالی از سوی آن مؤسسه فاقد وجاهت قانونی است.
2
جشنواره های بدون مجوز پایان‌نامه های برتر طبق اعلام دبیر کل دفترسیاستگذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی وزارت علوم جشنواره‌هایی با موضوعات «تألیفات علمی برتر»، «پایان‌نامه‌های برتر» و عناوینی نظیر آن فاقد مجوز از مراجع مورد تأیید این وزارت بوده و برهمین اساس موضوع جهت برخورد قاطع و جدی با متخلفین به مراجع ذیصلاح اعلام گردید.
 3 مرکز آموزش عالی از راه دور ماد ایرانیان

به استناد نامه شماره 148988 مورخ 1399/07/19 مرکز آموزش عالی از راه دور ماد ایرانیان فاقد مجوز فعالیت از سوی شورای گسترس آموزش عالی بوده و هرگونه فعالیت در سطح آموزش عالی و صدور مدرک دانشگاهی از سوی آن مؤسسه فاقد وجاهت قانونی است.

 4 مؤسسه بنیاد علمی بین المللی فرزام به استناد نامه شماره 2/22/120287 مورخ 1399/06/24 مؤسسه بنیاد علمی بین المللی فرزام فاقد مجوز فعالیت از سوی شورای گسترش آموزش عالی بوده و هرگونه فعالیت آموزشی و صدور مدرک دانشگاهی فاقد وجاهت قانونی است.
 5 مؤسسه غیر انتفاعی-غیر دولتی مدیریت راهبردی ایران به استناد نامه شماره 2/22/44280 مورخ 1399/03/20 مؤسسه مدیرت راهبردی ایران فاقد مجو فعالیت از سوی شورای گسترش آموزش عالی بوده و هرگونه فعالیت آموزشی و صدور مدرک دانشگاهی فاقد وجاهت قانونی است.
 6 مؤسسه اندیشه کیان سام به استناد نامه شماره 188016 مورخ 1398/07/24 مؤسسه اندیشه کیان سام فاقد مجوز فعالیت از وزارت علوم می باشد.
7 مؤسسه خدمات پژوهشی و فعالیت های پژوهشی به استناد نامه شماره 2/22/1545 مورخ 1396/01/14 تاکنون مجوزی از سوی شورای گسترش آموزش عالی برای مهد کودک با عنوان مؤسسه خدمات پژوهشی و فعالیت های پژوهشی صادر نگردیده است و فعالیت های آن سازمان در حوزه آموزش عالی مورد تأیید نمی باشد.
8 مؤسسه مطالعات خلاقیت و نبوغ کودک ونوجوان اندیشه کیان به استناد نامه شماره 101986 مورخ 1397/05/09 تاکنون مجوزی از سوی شورای گسترش آموزش عالی برای مؤسسه مطالعات خلاقیت و نبوغ کودک و نوجوان اندیشه کیان صادر نگردیده است و فعالیت آن سازمان در حوزه آموزش عالی مورد تأیید نمی باشد.
9
بنباد فرهنگی ماهور توس به استناد نامه شماره 340111 مورخ 1398/12/11  بنیاد فرهنگی ماهور توس فاقد مجوز فعالیت از سوی شورای گسترش آموزش عالی بوده و هرگونه فعالیت آموزشی و صدور مدرک دانشگاهی از سوی آن بنیاد در حوزه آموزش عالی فاقد وجاهت قانونی است.
10
مؤسسه آموزش عالی مهر ماکو به استناد نامه شماره 335159 مورخ 1398/12/04 مؤسسه آموزش عالی مهر ماکو فاقد مجوز فعالیت از سوی شورای گسترش آموزش عالی بوده و هرگونه فعالیت در سطح آموزش عالی و صدور مدرک دانشگاهی از سوی آن مؤسسه فاقد وجاهت قانونی است.
11
مؤسسه آموزش عالی بین المللی علوم و تحقیقات اروند به استناد نامه شماره 100409 مورخ 1398/04/29 مؤسسه آموزش عالی بین المللی علوم و تحقیقات اروند فاقد مجوز فعالیت از سوی شورای گسترش آموزش عالی بوده و هرگونه فعالیت در سطح آموزش عالی و صدور مدرک دانشگاهی از سوی آن مؤسسه فاقد وجاهت قانونی است.
12
مؤسسه غیرانتفاعی علوم وتحقیقات ارس- مؤسسه آموزش عالی و بین المللی ارس-دانشگاه بین المللی علوم و تحقیقات ارس  به استناد نامه شماره 98/161 مورخ 1398/04/12 تاکنون مجوزی از سوی شورای گسترش آموزش عالی برای تأسیس مؤسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی با عناوین "دانشگاه بین الملل علوم و تحقیقات ارس" "مؤسسه غیرانتفاعی علوم و تحقیقات ارس" "مؤسسه آموزش عالی و بین المللی ارس" صادر نشده است و فعالیت آموزش عالی و صدور هرگونه مدرک رسمی دانشگاهی توسط آن واحد غیرقانونی می‌باشد.
13  سازمان بین المللی سیتی وان  به استناد نامه شماره 71468 مورخ 1398/03/28 تاکنون شورای گسترش آموزش عالی مجوزی در خصوص سازمان بین المللی سیتی وان صادر ننموده و فعالیت آن سازمان در حوزه آموزش عالی مورد تأیید نمی‌باشد.
14 دانشگاه شهید مطهری به استناد نامه شماره 73930 مورخ 97/12/27 مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی، تاکنون مجوز پذیرش دانشجو در هیچ یک از مقاطع تحصیلی در شهر مشهد برای دانشگاه شهید مطهری صادر نشده است.
15 دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی بنابر اعلام مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی مدارک صادره توسط دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی ارزش استخدامی و یا ارزش ادامه تحصیل ندارد و مقطع تحصیلی محسوب نمی‌شود.
16 مؤسسه آموزش عالی دانش  با استناد نامه شماره 3278 مورخ 98/01/17 تاکنون مجوزی از سوی شورای گسترش آموزش عالی برای تأسیس مؤسسه با عنوان "مؤسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی دانش" صادر نگردیده است و فعالیت آموزش عالی و صدور هرگونه مدرک رسمی دانشگاهی توسط این واحد غیرقانونی می‌باشد.
17 دانشگاه صنایع و معادن به استناد نامه شماره 2/22/2445 مورخ 1395/11/03 مدیر کل محترم دفتر گسترش آموزش عالی و نامه شماره 2/12641 مورخ 1395/01/29 معاون محترم وزارت متبوع مستند به مصوبه مورخ 1394/12/16 شورای گسترش آموزش عالی (تصویر پیوست)، هر گونه فعالیتی تحت عنوان دانشگاه صنایع و معادن، فاقد وجاهت قانونی است.
18 سازمان مدیریت صنعتی  به استناد نامه شماره 2/22/153297  مورخ 1395/07/17 برگزاری دوره‌های منجر به مدرک در مقاطع مختلف تحصیلی از کارشناسی تا دکتری مغایر با ضوابط قانونی پذیرش دانشجو می‌باشد.
19 پردیس بین المللی توسعه علوم و فنون فارابی حسب اعلام مدیر کل محترم دفتر گسترش آموزش عالی طی نامه شماره 2/22/265547 مورخ 1395/11/24 و بررسی های بعمل آمده، فعالیت واحد موسوم به پردیس بین المللی توسعه علوم و فنون فارابی در حوزه آموزش عالی فاقد مجوز‌های قانونی می باشد.
20 مؤسسه آموزشی فرتاک نمایندگی موسسه مطالعات حقوقی دکتر شهبازی  با عنایت به نامه شماره 2/22/92452مورخ 1397/04/27 مدیر کل محترم دفتر گسترش آموزش عالی، موسسه آموزشی فرتاک نمایندگی موسسه مطالعات حقوقی دکتر شهبازی فاقد مجوز از سوی شورای گسترش آموزش عالی بوده و مورد تأیید نمی‌باشد.
21 پردیس بین الملل رهپویان علم و صنعت حسب اعلام مدیر کل محترم دفتر گسترش آموزش عالی طی نامه شماره 2/22/112153 مورخ 1397/05/21 و بررسی های بعمل آمده، فعالیت واحد موسوم به پردیس بین الملل رهپویان علم و صنعت در حوزه آموزش عالی فاقد مجوز‌های قانونی می باشد.
22 مرکز آموزش مدیریت جزیره کیش حسب اعلام مدیر کل محترم دفتر گسترش آموزش عالی طی نامه شماره 2/22/118818 مورخ 1397/05/29 و بررسی‌های به‌عمل آمده، فعالیت واحد و شعب موسوم به مرکز آموزش مدیریت جزیره کیش در حوزه آموزش عالی فاقد مجوزهای قانونی می‌باشد.
23 مرکز آموزش خانه صنعت و معدن خراسان رضوی حسب اعلام مدیر کل محترم دفتر گسترش آموزش عالی طی نامه شماره 2/22/118817 مورخ 1397/05/29 و بررسی های بعمل آمده، فعالیت واحد موسوم به مرکز آموزش خانه صنعت و معدن خراسان رضوی در حوزه آموزش عالی فاقد مجوز های قانونی می باشد.
24 بنیاد علمی علوم و فنون حسب اعلام مدیر کل محترم دفتر گسترش آموزش عالی طی نامه شماره 2/22/157472 مورخ 1397/07/08 و بررسی های بعمل آمده، فعالیت واحد موسوم به بنیاد علوم و فنون در حوزه آموزش عالی فاقد مجوز های قانونی می‌باشد.
 25 مرکز آموزش‌های آزاد علوم و فنون شمال با عنایت به نامه شماره 2/22/237801 مورخ 1397/09/25 مدیر کل محترم دفتر گسترش آموزش عالی، مرکز آموزش‌های آزاد علوم و فنون شمال فاقد هرگونه مجوز فعالیت علمی و پژوهشی از وزارت علوم، تحقیقات وفناوری می‌باشد.
26
جشنواره پایان‌نامه‌های برتر جایزه ویژه پروفسور حساب به استناد نامه شماره 296563 مورخ 1397/11/21 مدیر کل محترم دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی، گواهی صادر شده درخصوص جشنواره پایان‌نامه‌های برتر جایزه ویژه پروفسور حساب مورد تأیید نمی‌باشد.
27
آکادمی بین الملی علوم و تکنولوژی ایران به استناد نامه شماره 245495 مورخ 1397/10/02 مدیر کل محترم دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی، فعالیت آکادمی بین الملی علوم و تکنولوژی ایران دارای مجوز نمی‌باشد.
28 مؤسسه فرهنگی هنری آفتاب فرهنگ و هنر به استناد نامه شماره 9703/16/15909 مورخ 1397/10/24 مدیر کل محترم اداره ارشاد اسلامی خراسان رضوی، موسسه فرهنگی هنری آفتاب فرهنگ هنر به شماره ثبت 3193 به آدرس مشهد، بلوار معلم-نبش معلم 62 و 64، لغو مجوز شده است.
 29 مؤسسه پانا  
 30 مؤسسه پردیس بین الملل علم جویان فارابی  
31
بنیاد علمی علم جویان سپهر خوارزمی  
32
 مرکز تخصصی زبان های خارجی آپادانا به استناد نامه شماره 601/192/42142 مورخ 1392/03/29 مرکز تخصصی زبان های خارجی آپادانا فاقد مجوز فعالیت از آموزش و پرورش بوده و هرگونه فعالیت مؤسسه مذکور فاقد وجاهت قانونی است.
33
 گروه اعصاب و روان آرن

 به استناد نامه شماره 1/531195 مورخ 1391/11/03 گروه اعصاب و روان آرن (آموزش، پژوهش، مشاوره و درمان) فاقد مجوز لازم است.

 34  مرکز آموزشی اتاق بازرگانی و صنایع معادن

 به استناد نامه شماره 24/25870 مورخ 1389/07/11 فعالیت مرکز آموزشی اتاق بازرگانی و صنایع معادن غیر مجاز است.

35
مجتمع فنی و مهندسی اسرار سنجش انیشتین

 به استناد نامه شماره 601/192/71185 مورخ 1391/05/31 مجتمع فنی و مهندسی اسرار سنجش انیشتین فاقد مجوز فعالیت از آموزش و پرورش بوده و هرگونه فعالیت مؤسسه مذکور فاقد وجاهت قانونی است.

36
 شرکت بازرسی فنی پارسی سامان توس

 به استناد نامه شماره 24/53371 مورخ 1390/04/19  شرکت بازرسی فنی پارسی سامان توس فاقد هرگونه مجوز فعالیت آموزشی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد.

37
مؤسسه آموزشی فرهنگی انتشاراتی پردازش

به استناد نامه شماره 24/65503 مورخ 1389/10/05 مؤسسه آموزشی فرهنگی انتشاراتی پردازش فاقد مجوز فعالیت آموزشی می باشد.

38
مؤسسه فرهنگی هنری تصویر گران کلام نور

به استناد نامه شماره 24/39450 مورخ 1389/08/11 مؤسسه فرهنگی هنری تصویر گران کلام نور فاقد مجوز فعالیت آموزشی می باشد.

 39  مؤسسه دانشورز

 به استناد نامه شماره 24/15279 مورخ 1388/10/26 مؤسسه دانشورز دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و فعالیت مؤسسه مذکور در حوزه آموزش عالی فاقد مجوز است.

40
مؤسسه فکر فردا

به استناد نامه شماره 24/1392 مورخ 1389/04/13 مؤسسه فکر فردا فاقد مجوز فعالیت آموزشی می باشد.

41
مرکز آموزش و پژوهش مجمع متخصصین ایران (نمایندگی خراسان رضوی)

به استناد نامه شماره 24/16379 مورخ 1388/12/18 مرکز آموزش و پژوهش مجمع متخصصین ایران (نمایندگی خراسان رضوی) فاقد هرگونه مجوز فعالیت آموزشی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد.

42
شرکت فنی و مهندسی نواندیشان عصر الکترونیک

به استناد نامه شماره 14252 مورخ 1390/03/31 شرکت فنی و مهندسی نواندیشان عصر الکترونیک فاقد هرگونه مجوز جهت برگزاری کلاس ها و دوره‌های تخصصی می باشد.

43
مرکز آموزش و پژوهش صنایع ایران - نمایندگی خراسان

به استناد نامه شماره 24/15950 مورخ 1388/12/16 مرکز آموزش و پژوهش صنایع ایران - نمایندگی خراسان فاقد هرگونه مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد.

44
مؤسسه آموزش عالی آزاد ماهان

به استناد نامه شماره 24/3918 مورخ 1389/05/18 مؤسسه آموزش عالی آزاد ماهان تنها در دو رشته مدیریت و مدیریت اجرایی برای دوره های آمادگی آزمون دکتری دارای مجوز است.

45
نمایندگی دانشگاه لینکلن مالزی

حسب اعلام مدیر کل محترم دفتر گسترش آموزش عالی طی نامه شماره 2/22/192351 مورخ 1393/10/19 و بررسی های بعمل آمده، فعالیت واحد موسوم به نمایندگی دانشگاه لینکلن مالزی در حوزه آموزش عالی فاقد مجوز‌های قانونی می باشد.

46
دانشگاه صنایع و معادن

به استناد نامه شماره 2/23/49514 مورخ 1394/03/17 دانشگاه صنایع و معادن هیچ گونه مجوزی از شورای گسترش آموزش عالی برای ایجاد شعبه در سایر نقاط کشور ندارد.

47
مؤسسه آموزشی غیردولتی (غیرانتفاعی) پردیس نواندیشان افق دانش

به استناد نامه شماره 2/23/347219 مورخ 1401/11/23 مؤسسه آموزشی غیردولتی (غیرانتفاعی) پردیس نواندیشان افق دانش فاقد مجوز فعالیت از سوی شورای گسترش آموزش عالی بوده و هرگونه فعالیت مؤسسه مذکور فاقد وجاهت قانونی است.

48
بنیاد علمی دانش پژوهان

به استناد نامه شماره 2/23/347226 مورخ 1401/11/23 بنیاد علمی دانش پژوهان فاقد مجوز فعالیت از سوی شورای گسترش آموزش عالی بوده و هرگونه فعالیت مؤسسه مذکور فاقد وجاهت قانونی است.

49
مرکز آموزش های آزاد و غیرانتفاعی و غیردولتی پردیس جنوب ایرانیان

به استناد نامه شماره 2/23/8747 مورخ 1402/02/09 مرکز آموزش های آزاد و غیرانتفاعی و غیردولتی پردیس جنوب ایرانیان فاقد مجوز فعالیت از سوی شورای گسترش آموزش عالی بوده و هرگونه فعالیت مؤسسه مذکور فاقد وجاهت قانونی است.

50
مؤسسه آموزشی نیک اندیشان

به استناد نامه شماره 2/23/34099 مورخ 1402/03/01 مؤسسه آموزشی نیک اندیشان فاقد مجوز فعالیت از سوی شورای گسترش آموزش عالی می باشد.

51
پژوهشکده پردیس نواندیشان افق دانش

به استناد نامه شماره 2/23/34104 مورخ 1402/03/01 پژوهشکده پردیس نواندیشان افق دانش فاقد مجوز فعالیت از سوی شورای گسترش آموزش عالی می باشد. 

52
 پژوهشکده پردیس دانشوران منشور  به استناد نامه شماره 2/23/33465 مورخ 1402/02/31 پژوهشکده پردیس دانشوران منشور فاقد مجوز فعالیت از سوی شورای گسترش آموزش عالی می باشد.
53
پردیس علوم و فناوری به استناد نامه شماره 2/23/352083 مورخ 1401/11/26 پردیس علوم و فناوری فاقد مجوز فعالیت از سوی شورای گسترش آموزش عالی بوده و هرگونه فعالیت در سطح آموزش عالی و صدور مدرک دانشگاهی از سوی آن مجموعه فاقد وجاهت قانونی است.
 54 مرکز علوم و فنون بین المللی به استناد نامه شماره 2/23/362779 مورخ 1401/12/05 مرکز علوم و فنون بین المللی فاقد مجوز فعالیت از سوی شورای گسترش آموزش عالی بوده و هرگونه فعالیت در سطح آموزش عالی و صدور مدرک دانشگاهی از سوی آن مجموعه فاقد وجاهت قانونی است.
55
مؤسسه بین المللی آیندگان به استناد نامه شماره 2/23/47627 مورخ 1402/03/13 مؤسسه بین المللی آیندگان فاقد مجوز فعالیت از سوی شورای گسترش آموزش عالی بوده و هرگونه فعالیت در سطح آموزش عالی و صدور مدرک دانشگاهی از سوی آن مجموعه فاقد وجاهت قانونی است.
56
دانشگاه غیرانتفاعی و غیردولتی فجر به استناد نامه شماره 2/23/47627 مورخ 1402/03/13 مؤسسه بین المللی آیندگان فاقد مجوز فعالیت از سوی شورای گسترش آموزش عالی بوده و هرگونه فعالیت در سطح آموزش عالی و صدور مدرک دانشگاهی از سوی آن مجموعه فاقد وجاهت قانونی است.
57
مرکز آموزش عالی غیرانتفاعی دکتر حسابی به استناد نامه شماره 2/23/47627 مورخ 1402/03/13 مؤسسه بین المللی آیندگان فاقد مجوز فعالیت از سوی شورای گسترش آموزش عالی بوده و هرگونه فعالیت در سطح آموزش عالی و صدور مدرک دانشگاهی از سوی آن مجموعه فاقد وجاهت قانونی است.
58 بنیاد علمی و پژوهشی دارالفنون به استناد نامه شماره 2/23/47627 مورخ 1402/03/13 مؤسسه بین المللی آیندگان فاقد مجوز فعالیت از سوی شورای گسترش آموزش عالی بوده و هرگونه فعالیت در سطح آموزش عالی و صدور مدرک دانشگاهی از سوی آن مجموعه فاقد وجاهت قانونی است.
59 پردیس دانش پژوهان دانشوران البرز به استناد نامه شماره 2/23/83851 مورخ 1402/04/18 مجموعه «پردیس دانش پژوهان دانشوران البرز» فاقد مجوز فعالیت آموزشی از سوی شورای گسترش آموزش عالی بوده و هرگونه فعالیت در سطح آموزش عالی و صدور مدرک دانشگاهی از طرف آن مجموعه فاقد وجاهت قانونی است.
60 پژوهشکده دانشگاهی بین المللی پردیس البرز به استناد نامه شماره 2/23/83851 مورخ 1402/04/18 مجموعه «پژوهشکده دانشگاهی بین المللی پردیس البرز» فاقد مجوز فعالیت آموزشی از سوی شورای گسترش آموزش عالی بوده و هرگونه فعالیت در سطح آموزش عالی و صدور مدرک دانشگاهی از طرف آن مجموعه فاقد وجاهت قانونی است.

rotbebandi

1543317620-n1

1544

1543317657-n3