راهنماهای مربوط به سامانه آموزش عالی 

ردیفعنوان آراهنماشمارهتاریخمرجع مصوبدریافت
       
1 راهنمای فرایند ثبت خرابی سامانه جامع آموزش عالی (HES)  219998 1397/09/07  مرکز نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری downloads-icon--7
2
راهنمای فرایند ثبت خرابی سامانه جامع آموزش عالی (HES) (نسخه دوم)      مرکز نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری downloads-icon--7
3
راهنمای آموزش نحوه تأیید اطلاعات توسط کاربری رییس      مرکز نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری downloads-icon--7
4
راهنمای نحوه ریست رمز عبور کاربران مؤسسات در سامانه آموزش عالی (ساعا -HES)      مرکز نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری downloads-icon--7

rotbebandi

1543317620-n1

1544

1543317657-n3