برگزاری بیست و هشتمین کارگاه آموزشی هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی

بیست و هشتمین کارگاه توانمندسازی و توسعه حرفه‌ای شبکه تضمین کیفیت هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری استان خراسان رضوی با عنوان "رهبری آموزشی در دانشگاه‌ها؛ دلالت‌ها و کاربردها" ویژه رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی در تاریخ 1401/11/26 به صورت حضوری و به مدت 4 ساعت با شرکت 37 نفر از رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی استان و کارشناسان هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان در محل سالن دکتر کوهستانی دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد. در کارگاه یاد شده که توسط جناب آقای دکتر محمدرضا آهنچیان عضو هیأت علمی گروه مدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانی دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی برگزار شد، محورهای مرور رهبری در دانشگاه‌ها، مرور سبک‌‌های رهبری، پرکاربردترین سبک رهبری در دانشگاه ها: مرور رهبری تحولی، مفهوم پردازی رهبری تحولی برای کاربرد در دانشگاه‌ها به بحث و بررسی گذاشته شد.

0 28

1 28

2 28

 4 28

rotbebandi

1543317620-n1

1544

1543317657-n3