ردیفپایان‌نامه

 

13

 

تدوین چارچوب مشارکت دانشجویان در آموزش عالی کشاورزی ایران

open-book  

رشته: مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی ـ آموزش کشاورزی

   
writer  

پدیدآور: زهرا تیموری استاد راهنما: سعید محمد زاده

   
school  

دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی

   
pen  

کلید واژه: مشارکت دانشجویان  - آموزش عالی - آموزش عالی کشاورزی - ایران

 

14

 نظام برنامه‌ریزی درسی در آموزش عالی ایران‌ ویژگی‌ها و جهت‌گیری‌ها

 

open-book رشته: علوم تربیتی - برنامه‌ریزی درسی

                                                                                                                                                                                           textbox2

   textbox3

writer پدیدآور: مژده وزیری استاد راهنما: زهره سرمد
school دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی

 

pen کلید واژه: آموزش عالی - برنامه ریزی درسی - ایران

 

 

15

نقش مدیریت دانش در موسسات آموزش عالی شهر شیراز

open-book رشته: علوم تربیتی - مدیریت آموزشی                                                                                                                                                           textbox2

 

writer پدیدآور: سیامک خواجه میرکی استاد راهنما: آروین توکلی

 

school دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد مرودشت، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

 

pen کلید واژه : مدیریت دانش - موسسات آموزش عالی

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rotbebandi

1543317620-n1

1544

1543317657-n3