ویژگی‌های کتاب
 نام:                                                                       shaping the college curriculum 
 موضوع:   برنامه ریزی و سیاست گذاری در آموزش عالی    
تس
 نویسنده:                                                                                                  Lisa r lattuca & John s stark 
 ناشر:                                                                                                                                       Jossey Bass
 سال نشر:  ۲۰۰۹            

rotbebandi

1543317620-n1

1544

1543317657-n3