فعالیت‌های غیر مجاز در حوزه آموزش عالی

 ردیف   
نام موسسه

متن خبر

1 موسسه فرهنگی هنری آفتاب

 موسسه فرهنگی هنری آفتاب در شهر مقدس مشهد به مدیریت آقای امیر رضا ثابت بع آدرس سابق بلوار معلم بین معلم 62 و 64 لغو مجوز شده است.

2  بنیاد علمی علوم و فنون

 حسب اعلام مدیر کل محترم دفتر گسترش آموزش عالی طی نامه شماره 2/22/157472مورخ 97/07/08 و بررسی های بعمل آمده، فعالیت واحد موسوم به بنیاد علوم و فنون در حوزه آموزش عالی فاقد مجوز های قانونی می باشد.

3   دانشگاه صنایع و معادن

 باعنایت به نامه شماره ۲/۲۲/۲۴۴۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۳ مدیر کل محترم دفتر گسترش آموزش عالی و نامه شماره ۲/۱۲۶۴۱ مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۹ معاون محترم وزارت متبوع مستند به مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ شورای گسترش آموزش عالی (تصویر پیوست ) ، هر گونه فعالیتی تحت

عنوان دانشگاه صنایع و معادن، فاقد وجاهت قانونی است.

4
 پردیس بین المللی توسعه علوم و فنون فارابی

 حسب اعلام مدیر کل محترم دفتر گسترش آموزش عالی طی نامه شماره ۲/۲۲/۲۶۵۵۴۷مورخ ۹۵/۱۱/۲۴ و بررسی های بعمل آمده، فعالیت

واحد موسوم به پردیس بین المللی توسعه علوم و فنون فارابی در حوزه آموزش عالی فاقد مجوز های قانونی می باشد.

5   پردیس بین الملل رهپویان علم و صنعت

 حسب اعلام مدیر کل محترم دفتر گسترش آموزش عالی طی نامه شماره ۲/۲۲/۱۱۲۱۵۳ مورخ ۹۷/۰۵/۲۱ و بررسی های بعمل آمده، فعالیت

واحد موسوم به پردیس بین الملل رهپویان علم و صنعت در حوزه آموزش عالی فاقد مجوز های قانونی می باشد.

6  مرکز آموزش خانه صنعت و معدن خراسان رضوی

  حسب اعلام مدیر کل محترم دفتر گسترش آموزش عالی طی نامه شماره ۲/۲۲/۱۱۸۸۱۷ مورخ ۹۷/۰۵/۲۹ و بررسی های بعمل آمده، فعالیت

واحد موسوم به مرکز آموزش خانه صنعت و معدن خراسان رضوی در حوزه آموزش عالی فاقد مجوز های قانونی می باشد.

7  مرکز آموزش مدیریت جزیره کیش

 حسب اعلام مدیر کل محترم دفتر گسترش آموزش عالی طی نامه شماره ۲/۲۲/۱۱۸۸۱۸ مورخ ۹۷/۰۵/۲۹ و بررسی‌های به‌عمل آمده، فعالیت

واحد و شعب موسوم به مرکز آموزش مدیریت جزیره کیش در حوزه آموزش عالی فاقد مجوزهای قانونی می‌باشد

8 موسسه پانا

 

9 موسسه پردیس بین الملل علم جویان فارابی
9
بنیاد علمی علم جویان سپهر خوارزمی