کیفیت تصادفی نیست، بلکه همیشه نتیجه تلاش هوشمندانه است
 
 

 

شماره تلفن همکاران دبیرخانه هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استانشماره نمابر:  38836058- 38802466-051

 

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن مستقیم

پست الکترونیک

بی بی زهرا بصیر

متصدی امور دفتری

3880-2468

آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید

علی جهان

کارشناس مراکز آموزش علمی - کاربردی

3880-2472

آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید

موسی الرضا یوسفی کارشناس دانشگاه های آزاد، پیام نور و غیر دولتی

3880-2474

آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید

لیلا رضایی مقدم

کارشناس مراکز و مؤسسات پژوهش و فناوری و دانشگاه فرهنگیان

3880-2475

آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید

سید جعفر جعفریان راد

کارشناس دانشگاه های دولتی و دانشگاه  فنی و حرفه ای

3880-2480

آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید