ردیف

مشخصات مقاله

1

ارزیابی کیفیت در آموزش عالی

  icon کوروش فتحی واجارگاه و رمضان رحمانی

  icon دریافت مقاله

2

تحلیل مقایسه ای نظام های تضمین کیفیت آموزش عالی

 icon  دکتر مسعود فراستخواه

 icon  دریافت مقاله

3

ارزشیابی کیفیت برنامه های آموزشی در آموزش عالی

  icon فائزه اخلاقی - محمد حسین یار محمدیان -معصومه خوشگام -نوشین محبی

  icon  دریافت مقاله

4

  ارزشیابی و تضمین کیفیت در یادگیری الکترونیکی با استفاده از مدل تحلیل اهمیت -عملکرد

  icon قدرت ا... خلیفه -سید عباس رضوی

  icon دریافت مقاله

5

  برسی پایایی ابزار ارزشیابی کیفیت آموزش استادان

  icon  مولود فخری-محبوبه یعقوبیان -محمد علی محسنی بندپی-احمد علی عنایتی-مرجان احمد شیروانی-حافظ تیرگرفاخری

   icon دریافت مقاله

6

 چالش ساختار سازی برای نظارت و ارزشیابی کیفیت در آموزش عالی ایران

  icon جواد حاتمی- رضا محمدی-فاخته اسحاقی

  icon دریافت مقاله

7

 ارزیابی تطبیقی -کارآمد آموزش دانشگاهی رویکردی مناسب برای چالش های روشن شناسی بهبود کیفیت

  icon دکتر ابولقاسم نادری

  icon دریافت مقاله

8

 مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

  icon علی رضا عالی پور-ترانه عنایتی

  icon دریافت مقاله

9

 ارزیابی کیفیت در نظام آموزش عالی ایران؛ موانع، چالش ها و ارائه راهکار ها

  icon حیدر چوپانی-علی اصغر حیات-مجتبی زارع خلیلی

  icon دریافت مقاله

 10

معرفی برخی شاخص های کیفیت نظام دانشگاهی برای استفاده در بودجه ریزی دانشگاهی

  icon امیر حسین کیذوری

  icon دریافت مقاله

11

 ارزیابی کیفیت درونی برنامه درسی دوره ی آموزش مجازی دانشگاه فردوسی مشهد

  icon مهدی ربیعی-سکینه محبی امین- صالح رشید حاجی خواجه لو

  icon دریافت مقاله

12

 تلفیق روش کمی و کیفی به منظور طراحی ابزاری برای ارزشیابی عملکرد اعضای هیآت علمی؛ موردی دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه

  icon سمیه رجبی-عبدالحمید پاپ زن

  icon دریافت مقاله

13

 چکیده مقالات پنجمین همایش کشور آموزش پزشکی

  icon مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی

  icon دریافت مقاله

14

برسی نظر دانشجویان و اساتید دانشکده علوم پزشکی زنجان در مورد تاثیرارزشیابی توسط دانشجویان بر عملکرد آموزشی اساتید

  icon فریبا آبرونی- دکتر عباسعلی نوریان - هاجر بخشوده

  icon دریافت مقاله

15

ارائه الگویی برای اعتباربخشی دانشگاه های علوم پزشکی کشور

  icon مهرنوش پازارگاری- حبیب الله پیروی- یوسف پور خوشبخت - حمید علوی مجد -فریدون عزیزی

  icon دریافت مقاله

16

بررسی وضعیت موجود و ممکن کاربرد شاخص های ارزشیابی از درو نداد های برنامه درسی دوره تحصیلات تکمیلی دانشگاه های اصفهان، صنعتی اصفهان و شهر کرد

  icon دکنر محمد نیکخواه -مصطفی شریف - هوشنگ طالبی

  icon دریافت مقاله

17

 بازخورد اعلام نتایج ارزشیابی اساتید دانشگاه علوم پزشکی اهواز در بهبود کیفیت تدریس آنان از دیدگاه خودشان

  icon مهدی غفوریان بروجرنیا-عبدالحسین شکورنیا -حسین الهام پور

  icon دریافت مقاله

18

مقایسه نتایج خودارزیابی اساتید با ارزیابی دانشجویان از آنان

  icon نسرین اصغری-سعید حسینی تشنیزی-سمیره عابدینی -اصغر رزم آرا - دکتر نادره نادری

  icon دریافت مقاله

 19

 ارزیابی اساتید توسط  دانشجویان : رویکردی جامع

  icon مسعود رحیمی - ربابه زروج حسینی-محسن دارابیان -عباسعلی طاهریان -احمد خسروی

  icon دریافت مقاله

20

شناسایی معیار های ارزیابی عملکرد تدریس استادان با تاکید بر آموزش مهندسی

  icon موسی محمودی صاحبی -صادق نصری-حمید قلی نیا قلزم

  icon دریافت مقاله

21

عوامل موثر بر ارزشیابیی دانشجو از استاد : مقایسه دیدگاه اساتید با دانشجویان

  icon منصوره علی اصغر پور- زهرا منجمد - ناصر بحرانی

  icon دریافت مقاله

22

برسی عوامل تاثیر گذار بر ارزشیابی اساتید از دیدگاه دانشجویان : یک مطالعه جامع در دانشگاه علوم پزشکی سمنان

  icon عابدین وکیلی - سعید حاجی آقاجانی- علی رشیدی پور - راهب قربانی

  icon دریافت مقاله

23

 ارزیابی بیرونی برنامه های آموزش مهندسی ایران

  icon دکتر حسین معماریان

  icon دریافت مقاله

24

ارزیابی درونی، رویکردی چالش برانگیز در نظام اعتبار سنجی : آسیب شناسی آن در نظام آموزش عالی ایران

  icon محسن نظر زاده زارع -امیر حسین مردانی

  icon دریافت مقاله

 25

 ارزیابی دانشجویان از کیفیت تدریس در دانشگاه کردستان؛ مطالعه موردی دانشکده های ‹‹ فنی و مهندسی›› و ‹‹هنر و معماری››

  icon محمد اسدی - عبدالله رحیمی

  icon دریافت مقاله

26

 برسی و ارتقاء کیفیت فرآیند تدریس - یادگیری در آموزش عالی

  icon دکتر هادی کرامتی

  icon دریافت مقاله

27

 مطالعه مرکز  آموزشی پیام نور بر اساس میزان بکارگیری مؤلفه های مدیریت کیفیت فراگیر و سطح بندی آن ها با استفاده از مدل تاپسیس

  icon رضا هویدا - عبدالله خوران - مینا عزیزی

  icon دریافت مقاله

 28

 تحولات  اعتبار سنجی در آموزش عالی ایران و جهان آموزه ای برای نظام آموزش عالی ایران

  icon محمد مجتبی زاده - دکتر عباس پور - دکتر حسن ملکی - دکتر مقصود فراست خواه

  icon دریافت مقاله

29

معیار های اثر بخشی فرایند ارزیابی عملکرد مدرسان در بهبود کیفیت دانشگاهی از نظر اساتید دانشگاه کردستان

  icon محمد اسدی

  icon دریافت مقاله

 30

 ارتقاء بازدهی  خدمات مرکز آموزش عالی  کشور  با بهره گیری از تکنیک کد پاسخ سریع (QR code )

  icon زهره گلی ملک آبادی

  icon دریافت مقاله

31

فعالیت های علمی برای جامعه یا برای ارتقاء رتبه : برسی موانع فعالیت های ترویج علم اعضای هیئت علمی

  icon سمیه سه ترکی مقدم اصفهانی

  icon دریافت مقاله

32

 ارزشیابی کیفیت عملکرد اعضای هیآت علمی در گروه های آموزشی مهندسی

  icon مریم زمانی فر  - فاطمه صادقی

  icon دریافت مقاله

33

 بررسی اجزای اصلی نظام های تضمین کیفیت در آموزش عالی

  icon فاخته اسحاقی - رضا محمدی

  icon دریافت مقاله

34

آسیب شناسی آموزش عالی در ایران (مطالعه موردی رشته جامعه شناسی )

  icon سجاد فتاحی - محمد فاضلی - معصومه اشتیاقی - سید نسترن زنجان رفیعی

  icon دریافت مقاله

35

تاثیر فرآیند جهانی شدن برآموزش عالی فرصت ها ،چالش ها و راهکارها در ایران

  icon شهروز ابراهیمی - احسان فلاحی

  icon دریافت مقاله

36

بررسی روند کیفیت تدریس اعضاء هیآت علمی دانشکده ریاضی و کامپیوتر دانشگاه شهید با هنر کرمان

  icon مهدی لسانی - وجیهه محمدی

  icon دریافت مقاله

37

 بررسی عوامل مرتبط با اجرای مطلوب ارزیابی درونی در گروه های آموزشی دانشگاهی (مروری بریک دهه تجربه گذشته در ایران )

  icon فاخته اسحاقی - رضا محمدی - فاطمه صادقی مندی - مریم رمضانی

  icon دریافت مقاله

38

ارزشیابی اساتید توسط دانشجو و کارآیی آن در بهبود فرآیند  آموزشی از دیدگاه اساتید و دانشجویان علوم پزشکی گناباد

  icon محمد رضا منصوریان - دکتر مجتبی کیان مهر - محسن نقوی - دکتر شهلا خسروان - آسیه حمیدی - مرضیه السادات مناقبی

  icon دریافت مقاله

39

تدوین و اعتبارسنجی الگوی پیشنهادی ارزشیابی کیفیت درونی آموزش الکترونیکی در نظام آموزش عالی کشور

  icon زینب گلزاری - دکتر علیرضا کیامنش - دکترنادر قلی قوچان - دکتر پریوش جعفری

  icon دریافت مقاله

40

 ارائه چارچوبی برای ارزشیابی کیفیت آموزش در دانشگاه های الکترونیکی

  icon دکتر فرهاد سراجی

  icon دریافت مقاله