اعضای هیات نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان خراسان رضوی

 

نام و نام خانوادگی

سمت

صفحه خانگی / پست الکترونیک

دکتر محمد کافی

استاد دانشگاه فردوسی مشهد و رئیس هیأت

http://www.um.ac.ir/~m.kaf

دکتر محمد رضا هاشمی

دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد و نایب رئیس هیأت

http://hashemi.profcms.um.ac.ir/

دکتر حسین جعفری ثانی

دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد و دبیر هیأت

http://hsuny.profcms.um.ac.ir/

دکتر رحمت الله فتاحی

استاد دانشگاه فردوسی مشهد

http://www.um.ac.ir/~fattahi

دکتر پرویز رضوانی مقدم

استاد دانشگاه فردوسی مشهد

http://www.um.ac.ir/~rezvani

دکتر جواد سرگلزائی

استاد دانشگاه فردوسی مشهد

http://www.um.ac.ir/~j-sargol

دکتر محمد باقر شریفی

دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

http://www.um.ac.ir/~mbsharif

دکتر بهروز مهرام

دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

http://www.um.ac.ir/~bmahram

دکتر علی اصغر مولوی

استاد دانشگاه حکیم سبزواری

دکتر امیر حسین کیذوری

 استادیار دانشگاه حکیم سبزواری

دکتر هادی شریف مقدم

دانشیار دانشگاه پیام نور مشهد