اعضای کارگروه تخصصی دانشگاه پیام نور

 

نام و نام خانوادگی

سمت

صفحه خانگی

دکتر حسین جعفری ثانی

دبیر هیأت و رئیس کارگروه

http://hsuny.profcms.um.ac.ir/

    دکتر هادی خدابخشیان

رئیس دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور استان

دکتر حسین صابری

استاد دانشگاه فردوسی مشهد

 http://www.um.ac.ir/~saberi/

دکتر بهروز مهرام

دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

 http://www.um.ac.ir/~mahram/

 دکتر محمد صادق واحدی فرد

استادیار دانشگاه پیام نور مشهد