ابقاء آقای دکتر حسین جعفری ثانی به عنوان دبیر و عضو حقوقی هیات استانی
hokm