دبیر هیات نظارت و ارزیابی آموزش عالی خراسان رضوی

 


دکتر حسین جعفری ثانی

 showProfPic

 

   مسئولیت :دبير هيأت نظارت و ارزيابي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي استان خراسان رضوي

 

 

   صفحه خانگی :http://hsuny.profcms.um.ac.ir/