کاربرگ بازدید دانشگاه های دولتی

 

 

 SD Download Manager logo کاربرگ "الف"  دانشگاه های دولتی (طراحی شده به صورت پرتال تحت وب توسط هیأت نظارت و ارزیابی خراسان رضوی)

 SD Download Manager logoکاربرگ "ب" بازدید از دانشگاه های دولتی (بازنگری شده توسط هیأت نظارت و ارزیابی خراسان رضوی)

 SD Download Manager logo کاربرگ "ج" بازدید از دانشگاه های دولتی (بازنگری شده توسط هیأت نظارت و ارزیابی خراسان رضوی)

 SD Download Manager logo فرم "بازدید از ادارات تغذیه دانشگاه ها" ویژه دانشگاه های دولتی (طراحی شده توسط هیأت نظارت و ارزیابی خراسان رضوی)

 SD Download Manager logoکاربرگ "بازدید از خوابگاه ها" ویژه دانشگاه های دولتی (طراحی شده توسط هیأت نظارت و ارزیابی خراسان رضوی)

 SD Download Manager logoکاربرگ "ب" بازدید از پژوهشکده های دولتی (طراحی شده توسط هیأت نظارت و ارزیابی استان خراسان رضوی)

 SD Download Manager logoکاربرگ "ج" بازدید از پژوهشکده های دولتی (طراحی شده توسط هیأت نظارت و ارزیابی استان خراسان رضوی)

 SD Download Manager logo فرم "بازدید از مراکز مشاوره دانشجویی" ویژه دانشگاه های دولتی (طراحی شده توسط هیأت نظارت و ارزیابی خراسان رضوی)

 SD Download Manager logo کاربرگ نظارت و ارزيابي فرهنگي مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي