تقدیر از هیات های استانی در خصوص هم اندیشی و تدوین آیین نامه تشکیا شورا و مدیریت نظارت

 

 

 

1

 

 

 

 

2

 

 

3