اعضای کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه جامع علمی-کاربردی 

jafari

 دکتر حسین جعفری ثانی

دبیر هیأت نظارت وارزیابی استانی (رئیس کارگروه )

 saljooghi

دکتر جواد ساجوقی

یک نفر از اعضای هیآت نظارت و ارزیابی به انتخاب هیآت استانی

 torabi zade

 دکتر محمد امین ترابی زاده

نماینده زیر نظام مربوط

 ali jahan

 دکتر علی جهان

یک نفر از افزاد متخصص و باتجربه در حوزه زیر نظام مربوط

hadad sabzevar

دکتر محسن حداد سبزوار

یک نفر متخصص و با تجربه در حوزه نظارت و ارزیابی کیفیت در آموزش عالی

 

 

 

 

 

22222

 

 

ما 196 مهمان و 0 عضو آنلاین داریم