اعضای کارگروه هیاْت نظارت ، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم ، تحقیقات و فناوری مؤسسه های پژوهشی و فناوری (مراکز رشد و فناوری)

 

jafari

دکتر حسین جعفری ثانی

دبیر هیاْت نظارت ، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم ، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی (رئیس کارگروه )

صفحه خانگی:http://www.um.ac.ir/~hsuny/

bahrami

دکتر احمد رضا بهرامی

یک نفر از اعضای هیأت نظارت ، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم ، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی به انتخاب هیات استانی

صفحه خانگی:http://www.um.ac.ir/~ar-bahrami/

people.png

دکتر قدیر رجب زاده اوغاز

نماینده زیر نظام مربوط

fatahi

دکتر رحمت الله فتاحی

یک نفر از افراد متخصص و با تجربه در حوزه نظارت و ارزیابی کیفیت در آموزش عالی

jafariyan

 

سید محمد جعفر جعفریان راد

یک نفر از افراد متخصص و با تجربه در حوزه زیر نظام مربوط (دبیر کارگروه )