اعضای کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت  علوم ، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی دانشگاه فنی و حرفه ای

 

jafari

دکتر حسین جعفری ثانی

دبیر هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم ، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی (رئیس کارگروه )

ahmadi

 دکتر سعید احمدی

 یک نفر از اعضای هیأت نظارت و ارزیابی به انتخاب هیأت استانی

lotfi

مهندس محسن لطفی

 نماینده زیر نظام مربوط

karami

دکتر مرتضی کرمی

یک نفر از افراد متخصص و با تجربه در حوزه نظارت و ارزیابی کیفیت در آموزش عالی

hedayati

 

مهندس مصطفی هدایتی باویل

یک نفر از افراد متخصص و با تجربه در حوزه زیر نظام مربوط ( دبیر کارگروه )