مؤسسات انحلال‌یافته و لغو مجوز شده

ردیفنام مؤسسهنوع مؤسسهاستانمتن خبر
1 پژوهشگاه مهندسی بحران های طبیعی شاخص پژوه واحدهای پژوهشی و فناوری اصفهان به استناد نامه شماره 2/280814 مورخ 1395/12/08 حسب اعلام شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی، پژوهشگاه شاخص پژوه انحلال یافت.
2 مؤسسه آموزش عالی غیر دولتی-غیرانتفاعی ارس غیردولتی-غیرانتفاعی  آذربایجان شرقی به استناد نامه شماره  2/224900 مورخ  1398/09/02 با توجه به صفر شدن ظرفیت پذیرش دانشجوی مؤسسه از سال تحصیلی  95-96 و عدم همکاری موسسه در رفع مشکلات، مجوز مؤسسه لغو شد.
3 مؤسسه آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی چهل ستون غیردولتی-غیرانتفاعی اصفهان به استناد نامه شماره  2/322313 مورخ  1398/11/23 با توجه به درخواست انحلال مؤسسه توسط اعضای هیأت مؤسس مقرر شد مجوز مؤسسه لغو و انجام کلیه خدمات آموزشی و دانشجویی آن به مؤسسه‌ای واجد شرایط انتقال یابد.
4
مؤسسه آموزش عالی غیر دولتی-غیرانتفاعی جامی غیردولتی-غیرانتفاعی اصفهان به استناد نامه شماره 2/349333 مورخ 1398/12/24 حسب اعلام شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی، با توجه به تخلف مؤسسه مبنی بر جابه جایی و ترکیب با مؤسسه دیگر، انحلال یافت.
5 مؤسسه آموزش عالی غیر دولتی-غیر انتفاعی ثامن غیردولتی-غیرانتفاعی خراسان رضوی به استناد نامه شماره  104698 مورخ  1398/05/02 حسب اعلام شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی، مجوز مؤسسه لغو شد.
6 مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان مدیریت صنعتی استان خراسان رضوی علمی-کاربردی خراسان رضوی به استناد نامه شماره 99/1849خ مورخ 1399/02/30 با توجه به درخواست انحلال مؤسسه توسط اعضای هیأت مؤسس مقرر شد مجوز مؤسسه لغو و هرگونه فعالیت تشکیلات مذکور فاقد وجاهت قانونی است.
7 مؤسسه آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی نگین جیرفت غیردولتی-غیرانتفاعی کرمان به استناد نامه شماره 2/51738 مورخ 1399/04/01 با توجه به جابه جایی و عدم تأیید فضای آموزشی مناسب، فقدان عضو هیأت علمی و همچنین تعداد اندک دانشجو مجوز مؤسسه لغو شد.
8 مؤسسه آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی آریوبرزن غیردولتی-غیرانتفاعی فارس به استناد نامه شماره 2/51751 مورخ 1399/04/01 با توجه به صفر شدن ظرفیت مؤسسه، مجوز مؤسسه لغو و انجام کلیه خدمات آموزشی و دانشجویی آن مؤسسه با هماهنگی دفتر آموزش عالی غیر دولتی به مؤسسه‌ای واجد شرایط انتقال می یابد.
9
مؤسسه آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی ساعی غیردولتی-غیرانتفاعی گلستان به استناد نامه شماره 2/51746 مورخ 1399/04/01 با توجه به درخواست انحلال مؤسسه توسط اعضای هیأت مؤسس مقرر شد مجوز مؤسسه لغو و انجام کلیه خدمات آموزشی و دانشجویی آن مؤسسه با هماهنگی دفتر آموزش عالی غیر دولتی به مؤسسه ای واجد شرایط انتقال می یابد.
10 مؤسسه آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی مهر آوران غیردولتی-غیرانتفاعی کرمان به استناد نامه شماره 2/52828 مورخ 1399/04/02 با توجه به عدم فعالیت مؤسسه و نداشتن فضای آموزشی مناسب، مجوز مؤسسه لغو و انجام کلیه خدمات آموزشی و دانشجویی آن مؤسسه با هماهنگی دفتر آموزش عالی غیر‌دولتی به مؤسسه ای واجد شرایط انتقال می یابد.
11 مؤسسه آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی فرهمند غیردولتی-غیرانتفاعی مازندران به استناد نامه شماره 2/117187 مورخ 1400/06/03 با توجه به  تکرار تخلفات و بی توجهی مؤسسه نسبت به ضوابط آموزشی انحلال یافت.
12 مرکز آموزش علمی - کاربردی صنعت غذای تربت جام علمی-کاربردی خراسان رضوی به استناد نامه شماره 1400/12220خ مورخ 1400/09/30 با توجه به مصوبات دانشگاه جامع علمی - کاربردی مؤسسه در فرایند انحلال می‌باشد.
13 مرکز آموزش علمی - کاربردی قوچان علمی-کاربردی خراسان رضوی به استناد نامه شماره 1400/12220خ مورخ 1400/09/30 با توجه به مصوبات دانشگاه جامع علمی - کاربردی مؤسسه در فرایند انحلال می‌باشد.
14 مرکز آموزش علمی - کاربردی فنون و خدمات هوایی مشهد علمی-کاربردی خراسان رضوی به استناد نامه شماره 1400/12220خ مورخ 1400/09/30 با توجه به مصوبات دانشگاه جامع علمی - کاربردی مؤسسه در فرایند انحلال می‌باشد.
15 مرکز آموزش علمی - کاربردی صنعت هوانوردی مشهد علمی-کاربردی خراسان رضوی به استناد نامه شماره 1400/12220خ مورخ 1400/09/30 با توجه به مصوبات دانشگاه جامع علمی - کاربردی مؤسسه در فرایند انحلال می‌باشد.
16 مرکز آموزش علمی - کاربردی بازرگانی خراسان رضوی علمی-کاربردی خراسان رضوی به استناد نامه شماره 1400/12220خ مورخ 1400/09/30 با توجه به مصوبات دانشگاه جامع علمی - کاربردی مؤسسه در فرایند انحلال می‌باشد.
17 مرکز آموزش علمی - کاربردی هتل مجلل قصر طلایی علمی-کاربردی خراسان رضوی به استناد نامه شماره 1400/12220خ مورخ 1400/09/30 با توجه به مصوبات دانشگاه جامع علمی - کاربردی مؤسسه در فرایند انحلال می‌باشد.
18 مرکز آموزش علمی - کاربردی هتل مجلل درویشی علمی-کاربردی خراسان رضوی به استناد نامه شماره 1400/12220خ مورخ 1400/09/30 با توجه به مصوبات دانشگاه جامع علمی - کاربردی مؤسسه در فرایند انحلال می‌باشد.
19 مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت توس چینی علمی-کاربردی خراسان رضوی به استناد نامه شماره 1400/12220خ مورخ 1400/09/30 با توجه به مصوبات دانشگاه جامع علمی - کاربردی مؤسسه در فرایند انحلال می‌باشد.
20 مؤسسه آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی کمیل غیردولتی-غیرانتفاعی گلستان به استناد نامه شماره 2/270994 مورخ 1400/10/20با توجه به درخواست انحلال مؤسسه توسط اعضای هیأت مؤسس مقرر شد مجوز مؤسسه لغو و هرگونه فعالیت تشکیلات مذکور فاقد وجاهت قانونی است.
21 مؤسسه آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی شیخ شهاب الدین اهری غیردولتی-غیرانتفاعی  آذربایجان شرقی به استناد نامه شماره 2/270997 مورخ 1400/10/20با توجه به عدم ثبت مؤسسه، عدم فعالیت و عدم پذیرش دانشجو مجوز مؤسسه لغو و هرگونه فعالیت تشکیلات مذکور فاقد وجاهت قانونی است.
22 مؤسسه آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی پویا غیردولتی-غیرانتفاعی کهگیلویه و بویراحمد  به استناد نامه شماره 2/271005 مورخ 1400/10/20با توجه به مشکلات عدیده مجوز مؤسسه لغو و هرگونه فعالیت تشکیلات مذکور فاقد وجاهت قانونی است.
23 مؤسسه آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی نوین شمیم اردبیل غیردولتی-غیرانتفاعی اردبیل به استناد نامه شماره 2/270993 مورخ 1400/10/20با توجه به مشکلات عدیده مجوز مؤسسه لغو و هرگونه فعالیت تشکیلات مذکور فاقد وجاهت قانونی است.
24 مؤسسه آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی دارالفنون غیردولتی-غیرانتفاعی قزوین به استناد نامه شماره 2/78010 مورخ 1401/03/30 حسب اعلام شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی، با توجه به درخواست انحلال مؤسسه توسط اعضای هیأت مؤسس، انحلال یافت.
25  مؤسسه آموزش عالی غیر دولتی- غیر انتفاعی ماد غیردولتی-غیرانتفاعی  کردستان به استناد نامه شماره 2/85324 مورخ 1401/04/05 با توجه به درخوست انحلال مؤسسه توسط اعضای هیأت مؤسس، با انحلال مؤسسه موافقت شد.

rotbebandi

1543317620-n1

1544

1543317657-n3