شیوه های امتحان

ردیفعنوان آیین‌نامه
شمارهتاریخمرجع مصوبدریافت
         
1
دستورالعمل چگونگی ارزشیابی پایانی و برگزاری امتحانات
 2/10020  99/01/31  وزارت علوم تحقیقات و فناوری downloads-icon--7
2 روش های اجرای آزمون غیر حضوری در دانشگاه ها
2/41200
99/03/18
 وزارت علوم تحقیقات و فناوری downloads-icon--7
3
ارزشیابی تحصیلی در دوران کرونا
      downloads-icon--7

rotbebandi

1543317620-n1

1544

1543317657-n3