مجموعه مقالات کنفرانس‌ها

 
13homin

دومین کنفرانس بین المللی و سیزهمین کنفرانس ملی ارزیابی کیفیت در نظام‌های دانشگاهی

دریافت مقالات

 

 

 

12homin

اولین کنفرانس بین المللی و دوازدهمین کنفرانس ملی ارزیابی کیفیت در نظام‌های دانششگاهی

دریافت مقالات

 

 

 

 

11homin


یازدهمین همایش ملی ارزیابی کیفیت در نظام‌های دانشگاهی

دریافت مقالات

 

     
   

rotbebandi

1543317620-n1

1544

1543317657-n3