* لطفا عکس های خود را با کیفیت مناسب وترجیحا بااین مشخصات ارسال کنید : width=1500px / height=400px


* متن خبر در قالب فایل word و ترجیحا با عکس ارسال شود

زیرنظام

ورودی نامعتبر
نام دانشگاه یا مؤسسه (*)

ورودی نامعتبر
موضوع عکس یا خبر (*)

ورودی نامعتبر

* برای ارسال هم زمان چند فایل آن‌ها را به صورت zip ارسال کنید

ارسال فایل

ورودی نامعتبر
لطفا کد زیر را وارد کنید
لطفا کد زیر را وارد کنید

Invalid Inputrotbebandi

1543317620-n1

1544

1543317657-n3