اعضای  کارگروه هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه‌های دولتی و دانشگاه‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی (دانشگاه فرهنگیان)

    
dr taheritorbati1403

آقای دکتر حمیدرضا طاهری تربتی

دبیر هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی (رییس کارگروه)

صفحه خانگی:http://prof.um.ac.ir/hamidtaheri/
dr deymekar

دکتر محمدرضا دیمه کار

نماینده هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی در کارگروه


 

dr taghizadeh

دکتر مسعود تقی زاده

نماینده دانشگاه‌های دولتی و دانشگاه‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی (دانشگاه فرهنگیان)

dr bazrafshan

دکتر مجتبی بذرافشان

عضو متخصص و با تجربه در حوزه نظارت و ارزیابی کیفیت در آموزش عالی


 

hedayati

مهندس مصطفی هدایتی باویل

عضو متخصص و با تجربه در حوزه زیر نظام دانشگاه‌های دولتی و دانشگاه‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی (دانشگاه فرهنگیان)

rotbebandi

1543317620-n1

1544

1543317657-n3