اعضای کارگروه هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه جامع علمی-کاربردی

dr gholizadeh

دکتر مصطفی قلی زاده

دبیر هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی (رییس کارگروه)

صفحه خانگی:http://prof.um.ac.ir/m_gholizadeh/

 

 

tashakori

دکتر مرتضی تشکری قوژدری

نماینده هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی در کارگروه

 saeedemoghadam

مهندس مهدی سعیدی‌مقدم

نماینده دانشگاه جامع علمی-کاربردی

ahmadi

دکتر سعید احمدی

عضو متخصص و با تجربه در حوزه نظارت و ارزیابی کیفیت در آموزش عالی

rotbebandi

1543317620-n1

1544

1543317657-n3