نمایش # 
شانزدهمین کنفرانس ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام های دانشگاهی
هجدهمین همایش ملی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با عنوان «هویت ایرانی برنامه درسی و آموزش در عصرپساکرونا»
دومین همایش ملی مطالعات فرهنگی و اجتماعی آموزش عالی، علم و فناوری و فضای سایبر در ایران
پانزدهمین کنفرانس ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام دانشگاهی
همایش ملی سنجش علمی و آزمون‌های ورودی آموزش عالی: مبانی، چالش‌ها و راهکارها
چهارمین وبینار تخصصی قطب علمی آموزش عالی و توسعه " بررسی آیین‌نامه ارتقاء اعضای هیأت علمی و چگونگی اجرای آن در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش‌عالی کشور"
همایش ملی تبادل تجربیات دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی در اجرای آموزش الکترونیکی در بحران کووید-۱۹»
اولین نشست از مجموعه نشست های علم و جامعه؛ از آموزش عالی کلاسیک به آموزش عالی الکترونیکی
همایش ملی چالش های یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی
دوازدهمین همایش ملی آموزش
یازدهمین پیش نشست علمی همایش ابعاد انسانی-اجتماعی کرونا در ایران
چهاردهمین کنفرانس ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام‌های دانشگاهی
ششمین همایش بین المللی آموزش مهندسی ایران
همایش ملی آینده پژوهی فرهنگی ایران(دانشگاه و چالش‌های فرهنگی دهه پنجم انقلاب)
سومین همایش ملی جامعه و تعلیم و تربیت اخلاق، دانشگاه و جامعه
دومین کنفرانس بین المللی، سیزدهمین کنفرانس ملی ارزیابی کیفیت در نظام‌های دانشگاهی
دومین همایش ملی فرهنگ دانشگاهی
ششمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی
اولین همایش ملی اقتصاد آموزش و پرورش
دوازدهمین همایش ارزیابی کیفیت در نظام‌های دانشگاهی
اطلاعیه برگزاری اولین رویداد بزرگ علمی در زمینه سیاست گذاری در آموزش عالی ایران

rotbebandi

1543317620-n1

1544

1543317657-n3