به استناد نامه شماره 23/181910  مورخ 1402/07/19 مجموعه مدرسه کسب و کار ماهان فاقد مجوز فعالیت از سوی شورای گسترش آموزش عالی می باشد.

STifIMG12345925970970G

rotbebandi

1543317620-n1

1544

1543317657-n3