به استناد نامه شماره 364595 مورخ 1402/12/26 پردیس بین المللی علوم و فنون رازی فاقد مجوز فعالیت از سوی شورای گسترش آموزش عالی می باشد.

pardis razi1403

rotbebandi

1543317620-n1

1544

1543317657-n3