Iran MSRTبازدید از دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد

 گروه منتخب هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان خراسان رضوی در تاریخ 1402/05/17 به سرپرستی آقای دکتر روح الله رازینی از دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد به عمل آورد. نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی مربوط و هیأت استانی ابلاغ خواهد شد.

photo 2023-08-06 13-24-42 3photo 2023-08-06 13-24-42 photo 2023-08-06 13-24-43 2 photo 2023-08-06 13-24-43

rotbebandi

1543317620-n1

1544

1543317657-n3