Iran MSRTبازدید از پردیس فرهنگیان شهید هاشمی نژاد خواهران و پردیس شهید بهشتی برادران

 گروه منتخب هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان خراسان رضوی در تاریخ  1403/03/22 به سرپرستی آقای دکتر حسن بهزادی از پردیس فرهنگیان شهید هاشمی نژاد خواهران و پردیس شهید بهشتی برادران بازدید به عمل آورد. نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی مربوط و هیأت استانی ابلاغ خواهد شد.

rotbebandi

1543317620-n1

1544

1543317657-n3