آیین‌نامه‌های آموزش مجازی

ردیفعنوان آیین‌نامهشمارهتاریخمرجع مصوبدریافت
           
1 آیین‌نامه دوره‌های آموزش عالی الکترونیکی در مؤسسات آموزش عالی آزاد 224310 1398/09/02 شورای گسترش آموزش عالی downloads-icon--7
2 چگونگی برگزاری کلاس‌ها و امور دانش‌آموختگی دانشجویان در شرایط کشور (متاثر از شیوع بیماری کووید 19) 2/349657 1398/12/24 وزارت علوم تحقیقات و فناوری downloads-icon--7
3 دستورالعمل چگونگی ارزشیابی پایانی و برگزاری امتحانات 2/10020 1399/01/31  وزارت علوم تحقیقات و فناوری downloads-icon--7
4 روش‌های اجرای آزمون غیر حضوری در دانشگاه‌ها    خرداد 1399  وزارت علوم تحقیقات و فناوری downloads-icon--7
5 الگوی ارزیابی کیفیت در آموزش‌های الکترونیکی       downloads-icon--7
6

نظام‌نامه یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی

 806  1390/10/17  شورای گسترش آموزش عالی downloads-icon--7
7

نحوه تهیه محتوای الکترونیکی

      downloads-icon--7
8 شیوه‌نامه مبسوط آموزش الکترونیکی     دانشگاه فردوسی مشهد downloads-icon--7
9 جایگزینی آموزش الکترونیکی به جای آموزش حضوری در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت عتف   اسفند 1399 وزارت علوم تحقیقات و فناوری downloads-icon--7
10 نظام نامه آموزش الکترونیکی (1403-1400) 305397/و 1399/12/25 وزارت علوم تحقیقات و فناوری downloads-icon--7
11 شیوه نامه اجرایی یادگیری ترکیبی دانشگاه جامع علمی - کاربردی   1400/01/24 دانشگاه جامع علمی - کاربردی downloads-icon--7
12 سیاست‌ها و راهبردهای نظام آموزش عالی کشور در مقابله با همه گیری کرونا  256558/و بهمن 1399 مرکز هیٔت‌های امنا و هیٔت‌های ممیزه وزارت علوم تحقیقات و فناوری downloads-icon--7
13 لزوم برگزاری آموزش به صورت تمام حضوری در تمامی مؤسسات آموزش عالی کشور و تعلیق نظام نامه آموزش الکترونیکی مصوب جلسه 973 تاریخ 1399/11/05 144351/و 1401/06/06 وزارت علوم تحقیقات و فناوری downloads-icon--7

rotbebandi

1543317620-n1

1544

1543317657-n3